לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

מהל"ב – מרכזי השכלה ולמידה בקהילה

אני מאמין

חינוך מהווה נדבך מרכזי בעיצוב דמותם של חברי הקהילה באמצעות למידה לאורך החיים (Long Life Learning). בשני העשורים האחרונים מתחזקת והולכת התפיסה הרואה במשימת החינוך עניין משותף של המשפחה, של מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית והקהילה. למידה במרכזי הלמידה שבקהילה מאפשרת שילוב אינהרנטי של ערכים חינוכיים-חברתיים, המהווים בסיס איתן לבינוי קהילה הומניסטית, פלורליסטית, המצמיחה הון אנושי והון חברתי ומחזקת את חוסנה.

כארגון החברתי המוביל בישראל החברה למתנ“סים דוגלת ופועלת למימוש החזון של אדם בונה קהילה-בונה חברה-בונה אדם. ייעודה של החברה למתנ“סים הוא בניית קהילות מקומיות ברשת ארצית. לשם כך, תכניות החברה למתנ“סים מתמקדות בפיתוח ובניהול מסגרות מתקדמות של חינוך משלים, למידה כאורח חיים ומתן מענה שוויוני וכולל לחברי הקהילה בעלי הצרכים המיוחדים, בגישה קהילתית ועל רצף כל הגילאים.

במסגרת החברה למתנ“סים פועלת המחלקה להתחנכות ולמידה, שמטרתה להפעיל מרכזי למידה במרכזים הקהילתיים השונים. המחלקה להתחנכות ולמידה היא גוף מקצועי מוביל בחברה למתנ“סים, הפועל לקידום הלמידה וההשכלה כערך, באמצעות מרכזי למידה, הפרוסים ברחבי הארץ. העקרונות המנחים של פעילות מרכזי הלמידה משלבים תפיסות חינוכיות עם היבטים קהילתיים, שמטרתם להוביל להצמחת בוגרים בעלי זיקה חינוכית וחברתית לקהילתם. ההתייחסות ללומד כפרט, בעל זהות תרבותית והשתייכות קהילתית, מאפשרת לצוותי מרכז הלמידה לראות אותו במעגל החיים השלם שלו.  מרכז הלמידה בקהילה מצוי בליבה של הקהילה והוא ניזון ממנה ומזין אותה. לכן, כדי לפתח הון חברתי וליצור סולידריות חברתית יש חשיבות מכרעת להשתתפותם של חברי הקהילה בתהליכי הלמידה, ולשילוב של יוזמות קהילתיות במרכז הלמידה.

בשמי ובשם צוות המחלקה להתחנכות ולמידה, ברצוני להדגיש את החשיבות והתרומה של אתר הידע והמידע לצוותים החינוכיים וחברי הקהילות במרכזים הקהילתיים, ולחזק את אמונתם לגבי פועלם החינוכי-חברתי, למען חברה שוויונית, צודקת וחסונה, שמצמיחה הון אנושי וחברתי. 

 

סעיד ענבוסי - מנהל המחלקה להתחנכות ולמידה.