לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

מהל"ב – מרכזי השכלה ולמידה בקהילה

מרכז ידע

אנו שמחים לשתף אתכם בידע המקצועי שלנו, שמטרתו לאפשר חינוך ולמידה מיטיבים בקהילה. האתגר החינוכי שאנו שואפים להוביל אליו מצוי בחוברות ההדרכה ובחומרי הלמידה, ומטרתם להקנות לצוותים החינוכיים כלים יישומיים בתחומי הפדגוגיה והפרקטיקה.


פדגוגיה
פדגוגיה היא תורת החינוך והיא עוסקת בדרכים להשגת מטרות חינוכיות באופן שנותן מענה מיטבי ללומדים. ולכן התכנים שיוצגו באתר בחלק זה מותאמים לצורכי הלומדים במרכזי הלמידה ומשלבים פדגוגיה קהילתית. העקרונות המנחים של תפיסה זו מבססים מבנה לימודים גמיש, מותאם לתהליכי שינוי חברתיים-תרבותיים, טכנולוגיים ולשינויים בתפיסה בדבר מהות הדעת. התכנים והידע מזמנים עיסוק בסוגיות אקטואליות ובדילמות המפתחות מודעות חברתית-סביבתית, והעיסוק בהם נעשה בסביבה לימודית שבה יש גם שילוב של טכנולוגיה חדשנית.


למידה אחרת
המידע שיוצג מבוסס על האידיאולוגיה החינוכית המונחת בבסיס הגישה של למידה אחרת, המעודדת בחירה אישית של תכנית לימודים, המקדמת ומעצימה את הפרט ואת הקבוצה שפועלת במרחב החינוכי- לימודי. פעילות הלמידה במסגרת התכניות מאפשרת בניית תכנית אישית וחברתית מודולארית שרכיביה הם: למידה, רכישה של מיומנויות ואסטרטגיות למידה, רכישה ופיתוח של מיומנויות ופעילויות חברתית-קהילתית, מעורבות והתנדבות בקהילה. הלומדים שמשתתפים בתכניות פועלים במרחב חינוכי המעודד מיצוי של האינטליגנציות של כל פרט, בהתאמה לגישות למידה ודרכי הוראה דיפרנציאליות.


סביבות למידה
ההנחה במרכזי הלמידה היא שלמידה משמעותית יכולה להתקיים בכל זמן ובכל מקום. ולכן יש חשיבות לסביבת למידה הפועלת כמרחב, שמספק מידע על תכנים, מיומנויות וכלי חשיבה הרלוונטיים לעולם הלומדים ולנושאים הנלמדים. סביבת הלמידה מכילה גירויי חשיבה המעוררים את התלמידים לעיסוק בתכני הלימוד ובתהליכי חשיבה מורכבים, תוך מעורבות פעילה ויחסי גומלין עם שותפים שונים. סביבה שמתעצבת באופן דינמי על-ידי המורה והתלמידים באופן שמשרת אותה ואת מטרותיה.

 

?>