לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

אני מאמין

חינוך מהווה נדבך מרכזי בעיצוב דמותם של חברי הקהילה באמצעות למידה לאורך החיים (Long Life Learning). בשני העשורים האחרונים מתחזקת והולכת התפיסה הרואה במשימת החינוך עניין המשותף למשפחה, למערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית ולקהילה. למידה במרכזי הלמידה שבקהילה מאפשרת שילוב אינהרנטי של ערכים חינוכיים-חברתיים, המהווים בסיס איתן לבינוי קהילה הומניסטית, פלורליסטית, המצמיחה הון אנושי והון חברתי ומחזקת את חוסנה.

כארגון החברתי המוביל בישראל החברה למתנ“סים דוגלת ופועלת למימוש החזון של אדם בונה קהילה-בונה חברה-בונה אדם. ייעודה של החברה למתנ“סים הוא בניית קהילות מקומיות ברשת ארצית. לשם כך, תכניות החברה למתנ“סים מתמקדות בפיתוח ובניהול מסגרות מתקדמות של חינוך משלים, למידה כאורח חיים ומתן מענה שוויוני וכולל לחברי הקהילה בעלי הצרכים המיוחדים, בגישה קהילתית ועל רצף כל הגילאים.

במסגרת החברה למתנ“סים פועלת המחלקה להתחנכות ולמידה, שמטרתה לפתח ולהפעיל מרחבי למידה בקהילות. המחלקה להתחנכות ולמידה היא גוף מקצועי מוביל בחברה למתנ“סים, הפועל לקידום הלמידה וההשכלה כערך, באמצעות מרכזי למידה, הפרוסים במרכזים הקהילתיים ברחבי הארץ. העקרונות המנחים של פעילות מרכזי הלמידה משלבים תפיסות חינוכיות עם היבטים קהילתיים המבוססים על דיאלוג ולמידה מתוך הקשר ומטרתם להוביל להצמחת בוגרים בעלי זיקה חינוכית וחברתית לקהילתם. ההתייחסות ללומד כפרט, בעל זהות תרבותית והשתייכות קהילתית, מאפשרת לצוותי מרכז הלמידה לראות אותו במעגל החיים השלם שלו. מרכז הלמידה מצוי בליבה של הקהילה, הוא ניזון ממנה ומזין אותה, כאשר הקהילה היא מוקד הפעולה של הלמידה. לכן, כדי לפתח הון חברתי וליצור סולידריות חברתית יש חשיבות מכרעת להשתתפותם של חברי הקהילה בתהליכי הלמידה, ולשילוב של יוזמות קהילתיות במרכז הלמידה.

בשמי ובשם צוות המחלקה להתחנכות ולמידה, ברצוני להדגיש את החשיבות והתרומה של אתר הידע והמידע לצוותים החינוכיים וחברי הקהילות במרכזים הקהילתיים, ולחזק את אמונתם לגבי פועלם החינוכי-חברתי, למען חברה שוויונית, צודקת וחסונה, שמצמיחה הון אנושי וחברתי.

 

סימה כהן - מנהלת המחלקה להתחנכות ולמידה