לוגו

המחלקה להתחנכות ולמידה

השלמת השכלה למבוגרים

השלמת השכלה למבוגרים

תכנית של האגף לחינוך מבוגרים של משרד החינוך, שמטרתה לקדם השכלה בקרב נשים בדואיות בדרום וירושלים, ובמרכז הארץ, עולים וותיקים ואוכלוסיות נעדרי השכלה תיכונית. מטרתה המרכזית של התכנית היא לשנות באמצעות רכישת השכלה את המיצוב הכלכלי והחברתי של אוכלוסיות מוחלשות, על מנת לצמצם פערים חברתיים באמצעות הקטנת ממדי העוני והאבטלה. התכנית מהווה הזדמנות לאוכלוסיית המבוגרים-הנשים, בפרט בחברה הערבית לשפר את מיצובם החברתי ולשפר את איכות חייהן וחיי משפחתם. התכנית כוללת השלמת השכלה תיכונית ל- 10 - 12 שנות לימוד. הלימודים מורכבים מיחידות לימוד במקצועות רשות ובמקצועות חובה.